About


I design and produce ceramic products.
I live in Warsaw / Poland and work at the School of Form as an Instructor and Head of Ceramic Studio.

click to read more

Contact


szwedarkadiusz@gmail.com

+48 792 762 660

facebook

instagram


Koncepcja usługi, której celem jest upamiętnienie bliskiej osoby poprzez stworzenie obiektu porcelanowego, w którego skład wchodzą również prochy zmarłego. Minimalistyczny przedmiot, powstawać będzie w warunkach laboratoryjnych, dzięki czemu będzie bezpieczny dla środowiska.

Jego forma nie budzi skojarzeń ze śmiercią, można ulokować go w zaciszu domowym lub przydomowym.  Jest on swego rodzaju kapsułą czasu, spuścizną dla potomnych i pretekstem do przekazywania pokoleniom historii rodzinnej. Jego powierzchnia jest gładka jak lustro, a kształt i kolor soczewki celowo zniekształca nasze odbicie, w którym możemy doszukiwać się podobieństwa do bliskiej osoby. Dodatkowym aspektem jest działanie terapeutyczne obiektu – dzięki codziennemu kontaktowi z przedmiotem mamy możliwość stopniowego godzenia się ze stratą ukochanego krewnego i utrzymywania z nim relacji duchowej.

Odbicie jest wynikiem analizy dostępnych w Polsce usług funeralnych i rosnącej potrzeby stworzenia alternatywnych rozwiązań w tej dziedzinie.


The concept of the service, which aims to commemorate a loved one by creating a porcelain object, also includes the ashes of the deceased. The minimalist object will be created in laboratory conditions, making it safe for the environment.

Its form is not associated with death, so you can place it at home. It is a kind of time capsule, a legacy for posterity and an reason to pass on family history to generations. Its surface is as smooth as a mirror, and the shape and colour of the lens intentionally distorts our reflection, in which we can find similarities to our loved one. An additional aspect is the therapeutic effect of the object – thanks to daily contact with the object, we have the opportunity to gradually accept the loss of a loved relative and maintain a spiritual relationship with them.

Reflection is the result of an analysis of funeral services available in Poland and the growing need to create alternative solutions in this field.


more - The Good Death exhibition - http://en.guide.gdyniadesigndays.eu/2020/exhibitions/the-good-death,8